Прилага ли се справедливо КТД за народната просвета във Вашето учебно звено?
 
Да, всички клаузи се прилагат.
(39 гласа; 32 %)
 
Клаузите се прилагат избирателно.
(42 гласа; 35 %)
 
Клаузите се прилагат частично.
(31 гласа; 26 %)
 
Не, нито една клауза не се прилага.
(9 гласа; 7 %)
 
Общо гласували: 121