Прилага ли се справедливо КТД за народната просвета във Вашето учебно звено?
 
Да, всички клаузи се прилагат.
(36 гласа; 32 %)
 
Клаузите се прилагат избирателно.
(38 гласа; 33 %)
 
Клаузите се прилагат частично.
(31 гласа; 27 %)
 
Не, нито една клауза не се прилага.
(9 гласа; 8 %)
 
Общо гласували: 114